Reklamacje i skargi

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach, informuje o możliwości składania reklamacji i skarg.

1.    Dopuszczalna forma - pisemna, fax, e-mail.

2.    Miejsce składania:  Centrala BS w Siemiatyczach (I piętro), Oddział BS w Drohiczynie, Filia w Dziadkowicach, Filia w Milejczycach.

 
3.    Termin udzielenia odpowiedzi 30 dni od daty złożenia ( w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni).

4.    Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu pisemnie, fax, e-mail (sposób uzgodniony z klientem).


Ponad to informujemy, że:

- Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach podlega Komisji Nadzoru Finansowego;

- Klienci mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub  Powiatowe-go Rzecznika Konsumenta.

Zarząd Banku Spółdzielczego
        w Siemiatyczach

Załączniki:

Załącznik 1 - Informacja dla Klientów Banku Spółdzileczego w Siemiatyczach „Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach”.

Załącznik 2 - Informacja dla Klientów Banku Spółdzileczego w Siemiatyczach.

Załącznik 3 - Formularz skargi.

Załącznik 3 a - Formularz skargi dla klienta indywidualnego.

Załącznik 3 b - Formularz skargi dla klienta instytucjonalnego.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464